770-419-3180


Strona g³ównaHandel

(657) 366-1226
510-927-6263Imprezy
 
(845) 457-4673
 Historia229-313-5940

825-370-5769
4074190113
cream whipper
DŸwiêkowaKontakt

Tereny Targowe Ruda Œl¹ska
ul. Kupiecka 2A
41-710 Ruda Œl¹ska
+ 48 322 421 669
 biuro@ttrs.plZarz¹dca Obiektu
Firma RÓWNOWAGA


 


 

Co nowego:

   Ruda Œl¹ska bezpoœrednio graniczy z miastami: Gliwice, Zabrze, Bytom, Chorzów, Œwiêtoch³owice, Katowice, Miko³ów.
Dziêki autostarcie A-4 i DTŒ dojazd do nas z wêz³ów komunikacyjnych na tych arteriach to tylko oko³o 2 km g³ówn¹ ulic¹ miasta ul. 1-go Maja.
   Obiekt jest zlokalizowany w centralnej dzielnicy miasta Wirku, która od zawsze by³a dzielnic¹ handlow¹. Zapewniony jest bardzo ³atwy dojazd i dojœcie ze wszystkich stron. W bezpoœrednim s¹siedztwie istnieje bardzo du¿a iloœæ miejsc parkingowych.
Obecnie na obiekcie odbywa siê:
• handel
• gie³dy staroci
• imprezy sportowe
• imprezy kulturalne
• koncerty
• festyny
• pokazy
• nauka jazdy samochodem

Do dyspozycji handluj¹cych jest ponad 1.000 stanowisk w tym 70 najwiêkszych (pod dachem o wymiarach 86,0 m x 41,0 m), oraz oko³o 400 straganów o powierzchni 4 m2 ka¿dy.
G³ównym dniem targowym jest czwartek.
Obiekt jest wyposa¿ony w zaplecze sanitarne, zradiofonizowany, monitorowany, a dla potrzeb imprez plenerowych s¹ specjalne z³¹cza kablowe.
Z masztu reklamowego rozci¹ga siê piêkna panorama prawie ca³ego miasta  Copyright © 2016 Tereny Targowe Ruda Œl¹ska.
Polityka Prywatnoœci