26 Þubat 2019, 12:40:15Son Üye: Reklie

Reklam Alaný

Restorasyon Forum Menü

Kimler Çevrimiçi

Haberler

bot
662-872-0442 | Görüntülenme: 5585 | Yorumlar: 0


Ýstanbul Boðazý'nda Gemi Yalýya Çarptý

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altýndan geçen yük gemisi dümeni kilitlenince sürüklenerek Beylerbeyi tarafýnda bulunan Hekimbaþý Salih Efendi Yalýsý'na çarptý. Boðaz çift yönlü gemi trafiðine kapatýldý.

Yalýya çarpan gemi 225 metre boyunda “Vitaspirit” adlý dökme yük gemisi.

DÜMENÝ BOZULAN GEMÝ YALIYA ÇARPTI

Gemi, Karadeniz-Marmara yönlü geçiþinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altýnda dümen gücünü kaybederek Lacivert ve Uskumru restoranlarýnýn olduðu bölgede Hekimbaþý Salih Efendi yalýsýna çarptý
...

432-292-3925
(660) 786-4402 | Görüntülenme: 2621 | Yorumlar: 0


Toki Restorasyona destek Kredisini Yükseltti

Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Baþkaný Ergün Turan, 2005 ve 2006 yýllarýnda restorasyona saðladýklarý 75 bin lira kredi üst limitini, yýllar içerisinde aþamalý olarak yükselterek bu yýl 170 bin liraya çýkardýklarýný ifade etti.

Turan, yaptýðý yazýlý açýklamada, tescilli taþýnmaz kültür varlýklarýnýn restorasyonuna katký saðlamak amacýyla 2005 yýlýnda "restorasyon kredisi" uygulamasýna baþladýklarýný belirtti.

Bu tarihten itibaren toplam 758 proje için kredi açtýklarýný aktaran Turan, bunlarýn iç
8675891926

Sümela Manastýrý'nda tarihi keþif, Gizli geçit bulundu
RestorasyonForum | Görüntülenme: 5580 | Yorumlar: 0


Sümela Manastýrý'nda tarihi keþif, Gizli geçit bulundu

Sümela Manastýrý'nda 2.5 yýldýr süren restorasyon çalýþmalarý sýrasýnda bugüne kadar girilmemiþ kuzey çatýnýn yamacýnda gizli bir geçit tespit edildi. Hýristiyanlarýn tapýnak veya kutsal alaný olarak kabul ettiði ‘þapel’ olduðu belirlenen alanda bugüne kadar görülmemiþ ‘cennet ve cehennem, ölüm ve yaþam’ tasviri taþýyan fresklerin yer aldýðý belirtildi.

Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekânlarýndan biri olan ve yýlda 600 bin kiþinin ziyaret ettiði Karadað eteklerindeki tarihi Sümela Manastýrý'nda, 2.5 yýl
(403) 925-4027

Eðri Minareli Ulu Cami Restorasyona Alýnýyor
509-633-7714 | Görüntülenme: 3904 | Yorumlar: 0


Eðri Minareli Ulu Cami Restorasyona Alýnýyor

Ýtalya’daki Pisa Kulesi’nden daha eðri olan Ulu Cami, restorasyona alýnýyor

Büyük Selçuklular tarafýndan 12. yüzyýlda Elazýð’ýn tarihi mahallesi Harput’ta inþa edilen Ulu Cami restorasyona alýnýyor. Minaresi 3 ila 7 derece eðik olan camideki onarým çalýþmalar mart ayýnda baþlayacak.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Uc'un haberine göre restorasyon Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlacak. Elazýð Belediyesi Kültür Varlýklarý Denetim ve Uygulama Bürosu Baþkaný Kadir Atýcý, Ulu Cami’nin minaresinin Ýt
361-739-1400

Konya'da Roma Dönemine Ait Antik Spor Salonunu Koruma Altýna Alýndý
(732) 702-2203 | Görüntülenme: 3263 | Yorumlar: 2


Konya’da Roma Dönemine Ait Antik Spor Salonunu Koruma Altýna Alýndý

Sarayönü ilçesine baðlý Ladik Mahallesinde bir vatandaþ sit alaný olan arsasýna ev yapmak için müze müdürlüðüne baþvurdu. Laodikya Antik Kenti olarak bilinen ve Roma Döneminin önemli merkezlerinden olan Ladik Mahallesinde bulunan arsada inceleme yapan ekipler, evin temelinde mozaik olduðunu tespit etti.

Müzeler Müdürlüðü ekiplerinin çalýþmasýnýn ardýndan antik spor salonu olduðu söylenen mozaik desenli yapý ortaya çýkarýldý. Uzman ekiplerinin incelemesinin ardýndan Antik Spor Salonunun üstü
(519) 921-5988

(506) 421-5951
RestorasyonForum | Görüntülenme: 3810 | Yorumlar: 0


Atatürk'ün Giysilerinin Konservasyon Çalýþmalarý Tamamlandý!

Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhurbaþkaný olduktan sonraki dönemde giydiði bazý kýyafetlerin konservasyonu bir buçuk yýl süren çalýþmalarýn ardýndan tamamlandý.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, üç adet gömlek, bir pijama takýmý ve bir ropdöþambýrdan oluþan giysileri bir buçuk yýl önce Konya Akþehir Batý Cephesi Karargahý Müzesi'nden, konservasyon için Ýstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvar Müdürlüðü'ne gönderildi.

[img]/www.r
...

Topkapý Sarayý'nýn Hasbahçe'si 'denetimli inþaat'a açýlýyor
RestorasyonForum | Görüntülenme: 6623 | Yorumlar: 0Topkapý Sarayý'nýn Hasbahçe'si 'denetimli inþaat'a açýlýyor

Koruma Kurulu Topkapý Sarayý’ný 1. derece arkeolojik sit alanýndan 3. dereceye düþürme kararý aldý.

Fatih Belediyesi, Topkapý Sarayý’nýn Sur-u Sultani içinde kalan hasbahçenin bulunduðu alanýn sit derecesini düþürmek için Ýstanbul 4 Numaralý Kültür Varlýklarý Koruma Kurulu'na baþvuru yaptý.Koruma Kurulu, Topkapý Sarayý'ný 1'inci derece arkeolojik sit alanýndan 3'üncü dereceye düþürerek söz konusu olan bölgede kontrollü imar açýlarak inþaat yapýlabilecek.

Koruma Kurulu Baþkaný
...

Antik Kentte Bin 200 Yýllýk Ýkinci Kilise Bulundu
RestorasyonForum | Görüntülenme: 3073 | Yorumlar: 0


Antik Kentte Bin 200 Yýllýk Ýkinci Kilise Bulundu

Balýkesir'in Burhaniye ilçesindeki Adramytteion Antik Kenti'nde, bin 200 yýllýk ikinci kilise bulundu

Balýkesir'e baðlý Ören Mahallesi'ndeki antik kentte 6 yýldýr sürdürülen kazý çalýþmalarýnýn bu yýlki bölümü tamamlandý.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Arkeoloji Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Murat Özgen, yaptýðý açýklamada 2012 yýlýndan bu yana bölgede kazý çalýþmalarýnýn sürdüðünü belirterek, son 3 yýldýr da antik kentin etki alanýnda yüzey araþtýrmalarý yaptýklarýný
...

8649623238
412-894-8077 | Görüntülenme: 8034 | Yorumlar: 0

646-555-3945
'Beþiktaþ'taki bulgular insanlýk tarihi açýsýndan önemli'

Ýstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Yýlmaz, Ýstanbul'da yapýmý süren metro hattýnýn Beþiktaþ istasyondaki kazýsýnda bulunan tarihi kalýntýlara iliþkin, "Sadece Ýstanbul tarihi açýsýndan deðil, Türkiye, Dünya ve Ýnsanlýk tarihi açýsýndan da önemli" dedi.

Ýstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coþkun Yýlmaz, Ýstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kýzýltan ile Ýstanbul'da yapýmý süren Kabataþ-Beþiktaþ-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattýnýn Beþiktaþ istasyondaki kazýsýnda bulunan tarihi kalýntýlara iliþki
...

8658620692
RestorasyonForum | Görüntülenme: 2412 | Yorumlar: 0

276-995-7231
11 Bin Kiþilik Myra Antik Tiyatrosu Restorasyona Hazýr

ANTALYA'nýn Demre Ýlçesi'ndeki bölgenin en iyi korunmuþ 11 bin kiþilik Myra Antik Tiyatrosu, ayaða kaldýrýlmasý için ihale kararý bekliyor. Kazýlarda ortaya çýkarýlan yapýnýn sahne binasýna ait mimari malzemeler, kazý ekibi tarafýndan tespit edilerek dev bir puzzle gibi sayýsal ortamda birleþtirilip restorasyona hazýr hale getirildi.

Demre Ýlçesi'nde bulunan Myra Antik Kenti, Roma döneminin en büyük metropollerinden biri olarak dikkat çekerken, 11 bin kiþilik tiyatrosuyla da görenleri
...


Restorasyon Öncesi & Sonrasý Eserler

Kategoriler

* Bizi Takip Edin

Son Mesajlar

(906) 635-2549 Gönderen: 401-466-4760
[Bugün, 10:41:59]


Ynt: 5 yýl tecrubeli mimar Gönderen: (819) 901-1407
[Bugün, 00:25:50]


5 yýl tecrubeli mimar Gönderen: mimarayy
[Dün, 18:51:34]


559-688-9098 Gönderen: 479-310-2718
[Dün, 05:11:17]


6462859341 Gönderen: hakantuzun313
[Dün, 03:52:47]


Ynt: Freelance iþ arýyorum Gönderen: lügnos
[24 Þubat 2019, 17:31:29]

Son Üyeler